Voor deskundigen

CLB – centrum voor leerlingenbegeleiding
de C staat ook voor “de leerling Centraal”
de L staat ook voor “Laagdrempelige hulp”
de B staat ook voor “Bekend, Bereikbaar, Beschikbaar, Begrijpbaar, Betaalbaar (want gratis..)”

De 4 begeleidingsdomeinen waarbinnen het CLB werkt, doorkruisen heel wat levensdomeinen van onze schoolgaande minderjarigen, (school en klas, de thuissituatie, vrije tijdssfeer, leeftijdsgenoten en vriendenkring).

Het psychosociaal welbevinden van de leerling in zijn onderwijsloopbaan is de eerste focus die we steeds voor ogen houden, bekeken vanuit de aspecten leren en studeren, gezondheid en kiezen

We pogen dit te doen in samenspraak met de minderjarige en zijn ouders, met respect voor de rechten van de leerling en in samenwerking met de leerkrachten en schoolinterne leerlingenbegeleiders als directe partners.

Via objectieve informatiestrekking en gerichte schoolondersteuning helpen we voor elke leerling het verplichte leertraject tot 18 jaar binnen diens schoolloopbaan te optimaliseren. Preventieve acties om samen met de school het welbevinden en het zelfvertrouwen van de leerling te helpen verhogen staan hierin voorop. Met prioritaire aandacht voor de gelijke ondewijskansen voor elke leerling dragen we bij om samen met de school minder ongekwalificeerde uitstroom te helpen realiseren en de aansluiting met de arbeidsmarkt te verhogen.

Naast de ondersteuning van de scholen op vlak van een preventief en curatief zorg- en gezondheidsbeleid werken we ook samen met externe partners en voorzieningen (LOGO, CAW, JAC, CGG, CBJ, K&G, VK, Reva..) op basis van onderlinge samenwerkingsafspraken. In die zin verzorgen we vanuit onze multidisciplinaire teamwerking de wederzijdse brug tussen onderwijs en welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

In onze begeleidingsactiviteiten staan de werkingsprincipes vraaggestuurd, gratis, emancipatorisch, subsidiar,schoolnabij maar vooral ook onafhankelijk en discreet .. centraal.

Op de begeleidingsaspecten leerplichtbegeleiding en medisch consult ligt voor ons een verplichte opdracht weggelegd.

De 6 stappen binnen de instapprocedure.

De cliënt kan op een laagdrempelige en eenvoudige manier het CLB contacteren:

  • Rechtstreeks in het CLB
  • Telefonisch
  • Via email info@vclbizegem.be of onder de rubriek medewerkers
  • Via de school
  • Via de vragenlijst naar aanleiding van het medisch onderzoek
  • Via www.clbchat.be

We proberen de scholen te motiveren om hun signalen van zorg en verontrusting door te geven aan leerling en ouders.

Onthaal

Via een eerste gesprek met een medewerker proberen we tot een eerste beeldvorming van de aanmelding te komen, mogelijks leidend tot een diepere vraagverheldering en / of een verwijzing naar andere vormen van hulp.

Vraagverheldering

Via een diepgaand gesprek op afspraak proberen zowel cliënt als CLB-medewerker een beter inzicht te krijgen in de aard van zijn of haar problemen en de mogelijke oplossingsperspectieven.

Samen met de cliënt proberen we de problemen te inventariseren, systematisch in kaart te brengen, mogelijke oplossingsalternatieven te verkennen en, zo nodig, deze te toetsen aan een mogelijk
CLB-intern of extern aanbod. Hiertoe wordt het probleem ook voorgelegd op een multidisciplinair CLB-teamoverleg.

Aanbodverheldering

Na het interne teamoverleg met maatschappelijk werkers, psychologen pedagogen, verpleegkundigen en de CLB-arts overlegt de CLB-medewerker samen met de leerling en/of ouder welk hulpaanbod het best aangewezen is voor de voorliggende hulpvraag, waarbij het totale aanbod (ook buiten het CLB) in rekening wordt gebracht.

Hulpverleningsvoorstel

Het hulpverleningsvoorstel geeft op een synthetiserende manier het resultaat weer van de voorgaande stappen (onthaal, vraagverheldering, aanbodverheldering), zodat de leerling of ouder weten wat het meest gepaste en beschikbare hulpaanbod is voor zijn vraag.

Verwijzing

Wanneer het CLB de voorgestelde hulp zelf niet aan kan aanbieden, zal een verwijzing zich opdringen.
Bij verwijzing zorgt de CLB-medewerker voor een goede aansluiting op het verdere hulpaanbod.